Skip to main content

AVG Privacy Verklaring

Privacyverklaring Overdie Metals B.V., Overdie Staal B.V. en Overdie Fines B.V.

Voor Overdie Metals B.V., Overdie Staal B.V. en Overdie Fines B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden Overdie Metals B.V., Overdie Staal B.V. en Overdie Fines B.V. zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit brengt met zich mee dat Overdie Metals B.V., Overdie Staal B.V. en Overdie Fines B.V. in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze rechten zal respecteren.

De verwerkingsverantwoordelijke

Overdie Metals B.V. is een groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non- ferrometalen en houdt zich bezig met de verwerking, im- en export en transport van oude ferro en non – ferro metalen.

Overdie Staal B.V. houdt zich bezig met de in en de verkoop van constructiestaal.

Overdie Fines B.V. houdt zich bezig met het voorbereiden van gesorteerd materiaal tot recycling, alsmede met het recyclen van metaal.

Overdie Metals B.V., Overdie Staal B.V. en Overdie Fines B.V. zijn allen gevestigd te (1812 PL) Alkmaar aan het adres Kitmanstraat nr. 231. Ieder afzonderlijk stellen zij in voorkomende situaties het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast zodat zij ieder afzonderlijk als verwerkingsverantwoordelijke zijn aan te merken.

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Overdie Metals B.V., Overdie Staal B.V. en Overdie Fines B.V., hierna gezamenlijk te noemen: ´Overdie`, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefenen, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren. Wanneer u van Overdie diensten en/of producten afneemt, danwel materialen ter inkoop aan Overdie aanbiedt, een overeenkomst met Overdie aangaat, contact opneemt met Overdie of een locatie van Overdie bezoekt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verwerkingsgronden

Overdie mag uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit kan worden gebaseerd op een van de volgende grondslagen die de AVG noemt:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Overdie rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Overdie of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan de belangen van Overdie.

Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens niet gebaseerd kan worden op een van voornoemde gronden, mag Overdie uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De verwerkingsdoelen

Verwerking van persoonsgegevens van toeleveranciers of afnemers (klanten)
Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u als toeleverancier of afnemer (klant) gebruik maakt van de diensten en/of producten of overige activiteiten van Overdie, onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag.

Soort gegevens

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer, kenteken en eventuele andere contactgegevens

Verzamel/verwerkingsdoel

 • Overeenkomsten ter zake van het leveren van onze diensten en/of producten of overige activiteiten aan te gaan en uit te voeren
 • Betaling en facturering mogelijk maken
 • Communicatie over de overeenkomst/opdracht
 • Communicatie over onze diensten/producten

Grondslag voor de verwerking
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Soort gegevens

 • BSN nummer en soort en nummer van legitimatiebewijs

Verzamel/verwerkingsdoel

 • Vastleggen en uitvoeren registratie en legitimatieplicht die voortvloeit uit het Wetboek van Strafrecht (actie Koperslag) bij contante inkoop van koper door Overdie

Grondslag voor de verwerking
Voldoen aan een wettelijke verplichting

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers
Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u als bezoeker een vestiging van Overdie bezoekt, onder vermelding van het verzamel/verwerkingsdoel en de verwerkingsgrondslag.

Soort gegevens

• Naam, nummer legitimatiebewijs, handtekening

Verzamel/verwerkingsdoel

• Vastleggen en uitvoeren controle op de identiteit op grond van de Havenbeveiligingswet welke van toepassing is indien de havenlocatie van Overdie in Zaandam wordt bezocht

Grondslag voor de verwerking
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Soort gegevens

 • Camerabeelden

Verzamel/verwerkingsdoel

 • Beschermen van werknemers en bezoekers, tegengaan diefstal, controle op naleving regels

Grondslag voor de verwerking
Gerechtvaardigd belang zoals hierboven omschreven

Verwerking van persoonsgegevens van werknemers
Persoonsgegevens van werknemers worden door Overdie verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de werknemer partij is, of om op verzoek van de werknemer voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen.

Een uitvoerige privacyverklaring die specifiek van toepassing is op de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers van Overdie, is opgenomen in het handboek/bedrijfsreglement.

Gegevensverstrekking aan derden
Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene verstrekt Overdie geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

 • Overdie kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zij inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval zal Overdie uw gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt.
 • Overdie kan op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. In een dergelijk geval zal Overdie uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.
 • Overdie kan uw persoonsgegevens verstrekken aan medewerkers van haar organisatie die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Doorgifte buiten de EU
Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU plaats.

Minderjarigen
Overdie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De verwerkers
Indien Overdie een verwerker inschakelt worden hiermee de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. De afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging
Overdie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Overdie van uw gegevens kennis kunnen nemen kunnen dit alleen wanneer dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Voorts zijn zij middels een geheimhoudingsbeding gehouden tot geheimhouding daarvan
 • Overdie hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen
 • Overdie pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is
 • Overdie maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Overdie test en evalueert regelmatig haar maatregelen
 • De medewerkers van Overdie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Voorts heeft u recht op beperking van de u betreffende verwerking, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van Overdie. Overdie kan hiervoor aan de betrokkene vragen om zich te identificeren.

Indien Overdie uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met Overdie middels onderstaande contactgegevens.

Cookies
Overdie maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens zullen worden bewaard voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, ofwel zolang als er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van bezoekers, toeleverancier en afnemers (klanten) geldt over het algemeen dat de gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging daarvan, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Zo zullen bepaalde gegevens in de financiële administratie moeten worden bewaard gedurende 7 jaar. Camerabeelden worden bewaard gedurende 8 weken, tenzij er een incident plaatsvindt. In die situatie worden de camerabeelden bewaard tot het moment dat het incident is afgehandeld.

Bewaartermijnen ten aanzien van verzamelde persoonsgegevens van werknemers zijn opgenomen in de privacyverklaring voor werknemers die in het handboek/bedrijfsreglement is opgenomen.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of er geen wettelijke bewaartermijn meer geldt, zullen de gegevens worden vernietigd.

Vragen en klachten
Met vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de directie van Overdie via onderstaande contactgegevens. Mocht uw klacht niet tot de tevredenheid worden opgelost kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens
Overdie Metals B.V.
Overdie Staal B.V.
Overdie Fines B.V.
Kitmanstraat 231
1812 PL Alkmaar
072-5409309
mail@overdie.nl

Wijzigingen
Overdie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Alkmaar, januari 2019